За фондацията

Фондация „ТЕО“ е регистрирана с решение №2 от 8.11.2008 на Търговско отделение на Старозагорски окръжен като Фондация с дейност в частна полза. Тя е създадена с дарствен акт от бивши възпитаници на Теодосий Теодосиев – Тео, за да подпомага дейността на изявения учител по физика, и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Из Учредителния акт на фондация „ТЕО“:

Чл.2 Основна цел на фондацията ще бъде осъществяване на дейности с нестопанска цел, свързани с подпомагане и развитие на школата по приложна математика и физика, гр.Казанлък с ръководител Теодосий Теодосиев, като по този начин се създава и поддържа интерес към природните науки и технологиите у широк кръг от ученици, студенти и учители и се култивира поколение от талантливи приложници – техници, инженери, физици, изследователи и други специалисти във всички области на знанието, изискващи развит интелект.

Чл.4 В изпълнение на основната цел на фондацията, нейните органи провеждат дейности и мероприятия, преди всичко, като:

 • Подпомагане извършването на лекционна дейност с широк кръг от лектори;
 • Подпомагане организирането на лагер-школи с надарени ученици през периода на учебните ваканции;
 • Подпомагане надарени ученици в затруднено материално положение;
 • Учредяване на награди;
 • Осигуряване техническа и материална обезпеченост на лаборатории, учебни кабинети, технологични центрове, лагер-школи, чрез (но не само): закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди, измерителна апаратура; изготвяне на учебни, олимпиадни и всякакви помощни материали;
 • Подпомагане обзавеждането на работилница за изработване, поддръжка и размножаване на експериментални постановки;
 • Подпомагане обзавеждането и ремонтирането на бази за лагер-школи.

Чл.5. Стопанската дейност на фондацията има за предмет: консултантска, научноизследователска и развойна дейност в областта на образованието и науката, както и всякаква друга стопанска дейност, пряко насочена към постигането на целите на фондацията и отговаряща на действащото в страната законодателство.

Ето и документите свързани със създаването на фондация „ТЕО“:

 • Молба за вписване на фондация „ТЕО“ (.doc формат);
 • Решение за вписване на фондация „ТЕО“ (.pdf формат, сканиран);
 • Учредителен акт на фондация „ТЕО“ (.doc формат);
 • Учредителен акт на фондация „ТЕО“ (.pdf формат, сканиран).

Забележка: Достъпът до документите е временно прекратен до заличаването на личните данни от тях.