Учредителен акт на фондация „ТЕО“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Учредената фондация „ТЕО“ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Фондацията осъществява дейност в частна полза.

(3) Фондацията се учредява за неопределен срок от време.

(4) Фондацията е със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Трапезица”№ 1, вх.Б, ет.2, ап.13.

(5) Учредители на фондацията са както следва:

 1. Белослав Манчев Белчев, ЕГН __________, л.к. № _________, изд. на __.__.____ от МВР – __________, адрес: ___________________;
 2. Георги Събев Събев, ЕГН __________, л.к. № _________, издадена на __.__.____ от МВР – __________, адрес___________________;
 3. Георги Пенев Ковачев, ЕГН __________, л.к. № _________, изд. на __.__.____ от МВР – __________, адрес: ___________________;
 4. Светлана Кирилова Стефанова, ЕГН __________, л.к. № _________, изд. на __.__.____ от МВР – __________, адрес: ___________________;
 5. Евгени Стайков Манахов, ЕГН __________, л.к. № _________, изд. на __.__.____ от МВР – __________, адрес: ___________________;
 6. Иван Янков Ортакчийски, ЕГН __________, л.к. № _________, изд. на __.__.____ от МВР – __________, адрес: ___________________ и
 7. Димитър Ангелов Георгиев, ЕГН __________, л.к. № _________, изд. на __.__.____ от МВР – __________, ___________________.

Чл.2. Основна цел на фондацията ще бъде осъществяване на дейности с нестопанска цел, свързани с подпомагане и развитие на школата по приложна математика и физика, гр. Казанлък с ръководител Теодосий Теодосиев, като по този начин се създава и поддържа интерес към природните науки и технологиите у широк кръг от ученици, студенти и учители и се култивира поколение от талантливи приложници – техници, инженери, физици, изследователи и други специалисти във всички области на знанието, изискващи развит интелект.

Чл.3. Фондацията набира средства за постигане на целите си като разчита на щедростта на физически и юридически лица, които подкрепят нейните цели и идеи, както и чрез управление на предоставеното от учредителите и дарителите имущество.

II. ДЕЙНОСТИ

Чл.4. В изпълнение на основната цел на фондацията, нейните органи провеждат дейности и мероприятия, преди всичко, като:

 • Подпомагане извършването на лекционна дейност с широк кръг от лектори;
 • Подпомагане организирането на лагер-школи с надарени ученици през периода на учебните ваканции;
 • Подпомагане надарени ученици в затруднено материално положение;
 • Учредяване на награди;
 • Осигуряване техническа и материална обезпеченост на лаборатории, учебни кабинети, технологични центрове, лагер-школи, чрез (но не само): закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди, измерителна апаратура; изготвяне на учебни, олимпиади и всякакви помощни материали;
 • Подпомагане обзавеждането на работилница за изработване, поддръжка и размножаване на експериментални постановки;
 • Подпомагане обзавеждането и ремонтирането на бази за лагер-школи.

Чл.5. Стопанската дейност на фондацията има за предмет: консултантска, научноизследователска и развойна дейност в областта на образованието и науката, както и всякаква друга стопанска дейност, пряко насочена към постигането на целите на фондацията и отговаряща на действащото в страната законодателство.

III. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

Чл. 6. (1) Органите за управление на Фондацията са: Съвет на Фондацията и Управителен съвет.

(2) Съветът на Фондацията може да избере и контрольор – за осъществяване на оперативен контрол върху дейността на Управителния съвет.

(3) По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани помощни органи на Фондацията – за реализацията на конкретни проекти или отделни дейности.

Чл. 7. (1) Съветът на Фондацията е неин върховен орган, който се състои първоначално от учредителите, подписали този учредителен акт. В състава на Съвета на фондацията запазено право на членство има г-н Теодосий Събев Теодосиев, ЕГН __________, като в това си качество той участва със съвещателен глас в заседанията на Съвета.

(2) След вписване на фондацията в съответния регистър, учредителите могат да поканят за членове на Съвета дарители, които имат съществен принос за постигане целите  на фондацията и приемат нейните цели и учредителен акт. Решението за такава покана се приема с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на всички учредители и поражда действие от датата на изричното приемане на поканения дарител. Приемането се извършва писмено (по одобрен от съвета образец), с нотариална заверка на подписа на приемания дарител.

(3) Правомощия на Съвета на Фондацията:

 1. допълва и променя Учредителния акт на фондацията;
 2. приема правилник за дейността на Управителния съвет и други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и попълва неговия състав;
 4. определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет;
 5. взема решение за преобразуване или прекратяване на фондацията;
 6. приема основните насоки и програмата за дейността на фондацията;
 7. приема годишния бюджет на фондацията;
 8. всяка година приема отчета за дейността на Управителния съвет и отчет за изпълнение на бюджета на фондацията;
 9. приема правила за финансирането на проекти от страна на фондацията;
 10. отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона, Учредителния акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на фондацията;
 11. взема решение за разпределяне на имуществото след ликвидация на фондацията – по реда и при условията на чл.15 от ЗЮЛНЦ.
 12. води книги за протоколите от заседанията си.

(4) Решенията на Съвета се взимат с мнозинство повече от половината от  присъстващите членове на съвета, доколкото друго не е предвидено в този учредителен акт. Решенията по чл.7, ал.3, точки 1 и 5 от учредителния акт се приемат с мнозинство повече от 2/3 от всички членове на Съвета.

Чл.8. (1) Управителният съвет се състои от 3 (три) физически лица.

(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок до 5 години.

(3) Правомощията на управителния съвет са следните:

 1. представлява фондацията, както и определя обема на представителна власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Съвета;
 3. разпорежда се с имуществото на фондацията при спазване изискванията на Учредителния акт и Правилника за работа на управителния съвет;
 4. води текущата дейност на фондацията;
 5. подготвя и внася в Съвета проект за бюджет;
 6. подготвя и внася в Съвета отчет за дейността на фондацията и отчет за изпълнение на бюджета;
 7. определя реда и организира извършването на дейността на фондацията, и носи отговорност за това;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или според Учредителния акт не са в правата на друг орган;
 9. приема решения за създаване на помощни органи – по чл.6, ал.3 от този Учредителен акт, като в решението определя задачите на този орган, лицето, което го оглавява, правата и задълженията му;
 10. изпълнява задълженията, предвидени в Учредителния акт;

(4) На основание чл.35, ал.2 във връзка с чл.25, ал.2 от ЗЮЛНЦ,  Съвета на фондацията изрично делегира на Управителния съвет правото да  взема решения за откриване и закриване на клонове на фондацията или за участие на фондацията в други организации или юридически лица, включително в търговски дружества;

(5) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от гласовете на всички членове. С квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на всички членове на Съвета се вземат решенията за:

 1. избор и освобождаване на изпълнителните директори на фондацията, и за промяна в съдържанието и обема на представителните им правомощия;
 2. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 3. сделки на стойност над 100 000 лв. в рамките на един календарен месец;
 4. приемане и отказ за приемането на дарения и завещателни разпореждания в полза на фондацията;
 5. решенията по чл.8, ал.4 на Учредителния акт.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно. Представител може да бъде само друг член на управителния съвет, доколкото не става дума за законни представители.

Чл.9. Управителният съвет овластява измежду своя състав един изпълнителен директор, който представлява фондацията.

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл.10. (1) Имуществото на фондацията се набира от следните източници:

 • дарения и завещания на недвижими имоти, вещи, парични средства, авторски и други права;
 • приходи от притежавани и стопанисвани от фондацията съгласно законите на страната имущества.

(2) Разпореждането с паричните средства и другите имущества на фондацията се извършва в съответствие с нейните цели, волята на дарителите и този устав.

Чл.11. (1) Фондацията се учредява с начални парични дарения в размер общо на 7 000 (седем хиляди) лева, които се внасят от учредителите както следва:

 • Белослав Манчев Белчев – 1 000 (хиляда) лева;
 • Георги Събев Събев – 1 000 (хиляда) лева;
 • Георги Пенев Ковачев – 1 000 (хиляда) лева;
 • Светлана Кирилова Стефанова – 1 000 (хиляда) лева;
 • Евгени Стайков Манахов – 1 000 (хиляда) лева;
 • Иван Янков Ортакчийски – 1 000 (хиляда) лева;
 • Димитър Ангелов Георгиев – 1 000 (хиляда) лева;

(2) Учредителите правят тези дарения по силата на този Учредителен акт.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12. (1) Фондацията може да се прекрати  с изтичане на срока, за който е учредена, както и в другите, предвидени в чл.13 от ЗЮЛНЦ случаи.

(2) При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация по реда и при условията на чл.14 от ЗЮЛНЦ.

 • § 1. Този учредителен акт е приет от учредителите на 7 ноември 2007 г. и има действие от датата на нотариалната заверка на подписите под него.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. Белослав Манчев Белчев: _____________________;
 2. Георги Събев Събев: _____________________;
 3. Георги Пенев Ковачев: ___________________;
 4. Светлана Кирилова Стефанова: ________________;
 5. Евгени Стайков Манахов: _____________________;
 6. Иван Янков Ортакчийски: ____________________;
 7. Димитър Ангелов Георгиев: ___________________;