Политика за защита на личните данни

Фондация “Тео” с ЕИК 123762943 (наричана за краткост в този документ “Фондацията”) е администратор на лични данни и обработва такива във връзка с осъществяване на своята дейност по подпомагане и развитие на школата по приложна математика и физика гр.Казанлък с ръководител Теодосий Теодосиев и свързаните с това дейности по подготовка и провеждане на лагер-школи, летни училища и други форми на обучение.

С настоящата Политика за защита на лични данни предоставяме на лицата, с които работим при осъществяване на своята дейност, необходимата информация за това какви техни данни и по какъв начин ги обработваме.

Какви лични данни обработваме, защо, на какво основание и за колко време ги съхраняваме

Кандидатстване на ученици в лагер-школи, летни лагери и други форми на обучение, организирани от Фондацията

Когато Вие сте ученик между 14 г. и 19 г. може да кандидатствате за участие в лагер-школи, летни училища и други форми на обучение по приложна математика и физика, които Фондацията организира. За тази цел Вие трябва да попълните заявление в нашата интернет страница, при което ни предоставяте следните лични данни:

  1. Вашите три имена, ЕГН, клас, училище, постижения по математика и природни науки, домашен адрес, телефон, имейл; както и
  2. телефон на Вашия родител/настойник.

Вашите данните са ни необходими, за да може да направим подбор на участниците в обучението, което организираме. Данните на родителя/настойника са ни необходими, за да осъществим връзка с него и евентуално да потвърди съгласието си за Вашето участие.

Ние получаваме тези лични данни на основание Вашето искане за участие в наше обучение, ако имате навършени 14 години, или ако сте под тази възраст – на основание искането на Вашия родител.

Ако някои от тези данни не ни бъдат предоставени ние няма да може да Ви идентифицираме, да осъществим връзка с Вас или Вашия родител, както и да Ви включим в подбора за обучението, за което сте кандидатствали.

Личните ви данни и тези на Вашия родител/настойник, които обработваме във връзка с кандидатстването за дадено обучение, ги съхраняваме за срока на оценка и подбор на кандидатите и до 1 месец след обявяване на крайните резултати.

Подготовка и участие на ученици в лагер-школи, летни лагери и други форми на обучение, организирани от Фондацията

След като бъдете класирани за участие в съответното обучение, ние се нуждаем от следните лични данни:

  1. три имена, ЕГН, училище, клас, здравословно състояние на ученика; и
  2. имена и телефон на родителя/настойника.

При банков превод на таксата за участие, ние имаме достъп и до номера на банковата сметка (IBAN) на Вашия родител/настойник. Тези лични данни са ни необходими да целите на подготовка, организация и провеждане на обученията с Вас. От една страна, данните са ни необходими, за да идентифицираме Вас и Вашия родител/настойник, от друга – за да може да осъществяваме обратно връзка в хода на подготовката и провеждане на обученията. Личните данни на родителя/настойника във връзка със заплащане на таксите за участие (например номер на банкова сметка (IBAN)) обработваме за целите на нашите финансови отчети.

Ваши и на вашия родител/настойник лични данни (като имена, ЕГН, училище, клас, телефон, имейл, адрес), ние обработваме на основание взаимоотношенията между Фондацията и Вас по повод предлагането на обучения по приложна математика и физика. Други данни (като например ЕГН на ученика и здравословно състояние) ние обработваме с оглед нашите законови задължения да сключим застраховка на учениците и да получим информация относно тяхното здравословно състояние преди пътуването до съответните бази, където провеждаме обученията. Данните на родителя/настойника може да обработваме и на основание нашия легитимен интерес, за да осигурим и гарантираме здравето и сигурността на учениците, поради което поддържаме обратна връзка с родителите/настойниците и ги държим информирани относно състоянието на техния ученик, когато това е необходимо или те желаят това. Личните данни на родителя/настойника във връзка със заплащането на таксите за участие ние обработваме на основание също на наши законови задължения, свързани със финансовото отчитане на Фондацията.

В случай, че не получим някои от тези лични данни, ние няма да можем да изпълним своите ангажименти към Вас във връзка с организираните от нас обучения или няма да може да изпълним наши законови задължения.

Ние съхраняваме тези лични данни за периода на провеждане на обучението, както и за срок до 5 години след приключването им за целите на евентуални проверки от компетентни органи. Личните данни за счетоводни цели и цели на данъчни проверки пазим до 10 години.

Дарения

Нашата дейност се финансира от дарения. За целите на финансовото отчитане на даренията ние може да получим от нашите дарители лични данни като: три имена и номер на банкова сметка, когато дарението се извършва чрез банков превод от сметка на дарителя.

Тези данни ние получаваме и обработваме на основание даренията, които се правят от Вас.

Личните данни, свързани с даренията за счетоводни цели и целите на данъчното отчитане, ние може да пазим за срок до 10 години.

Ръководители на групите за обучение

За целите на провеждането на обучения Фондацията определя ръководители, които са преподаватели, провеждащи обученията. За тяхната идентификация и за целите на обратна връзка с тях, ние обработваме техни лични данни като имена, телефон и имейл.

Тези данни обработваме на основание отношенията на Фондацията с преподавателите във връзка с провежданите обучения.

Данните им пазим за срока на обученията, както и до 2 години след тяхното завършване.

Ползване на Интернет страницата

Интернет страницата ни използва логове свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие, сървърни логове и др. Една част от тях могат да съдържат информация като IP адрес, URL, браузър, устройство. Във всички случаи такава информация се съхранява по начин, който да затруднява Вашето идентифициране.

Имайте предвид, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други Интернет страници. Ние нямаме контрол върху тези други Интернет страници и поради това не носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато ги посещавате.

Facebook

Можете да ни намерите и във Facebook. Ние не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте политиката за лични данни на Facebook.

От кого получаваме лични данни

Ние получаваме лични данни от ученика, който е кандидат или участник в нашите обучения, за него самия, както и за неговия родител/настойник. Родителят/настойникът също може да предостави данни за себе си и ученика, когато ученикът е под 14 години. Лични данни на дарителите получаваме от тях или техните работодатели, ако дарението е по ведомост.

Достъп до данни на трети лица-получатели

Достъп до данните на ученици и родители/настойници имат отговорните във Фондацията лица за подбора на учениците, подготовката, организацията и провеждането на обученията, както и ръководителите на ученическите групи. Достъп до личните данни на учениците имат и ръководителите на ученическите групи. Достъп до тези данни могат да имат и наши партньори, с които съвместно провеждаме обучения или ни предоставят да ползваме техни бази за провеждане на обученията. Във връзка с организация на пътуванията до съответните места за провеждане на обученията ограничено достъп до данни на учениците (имена) може да се предостави на Община Казанлък; на транспортната фирма, с която работим, и на застрахователната компания съгласно приложимите нормативни изисквания.

Достъп до данните на дарителите и данните на родителите за целите на финансовото отчитане могат да имат директора и счетоводителя на Фондацията, както и държавни органи, компетентни да извършат проверки.

Достъп до данните във връзка с използването на нашата Интернет страница може да има хостинг компанията, която поддържа нейния уеб сървър.

Във всички по-горе посочени случаи Фондацията взема всички необходими мерки за гарантиране сигурността на личните данни.

Трансфер на данни

Фондацията не извършва трансфер на лични данни към държави, които се намират извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и към международни организации.

Вашите права

При условията, предвидени в
Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и другите приложими нормативни актове, Вие имате право да поискате от нас информация за, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които и ако използваме такова, за което ще бъдете надлежно уведомени.

Ако личните данни се обработват на основание съгласие, то може да бъде оттеглено по всяко време.

За което и да е от горепосочените права, моля, изпратете искане до нас, като:

Искането може да се подаде и от пълномощник, който трябва да представи пълномощно. Когато отправяте Вашето искане, посочете своето име, адрес и ЕГН, така че да може да Ви идентифицираме и да сме сигурни, че искането касае Ваши лични данни, описание на искането Ви и в каква форма желаете да получите отговор. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Когато считате, че Вашите права във връзка със защита на личните Ви данни са нарушение, Вие може да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg) или до съда.