Данъчни облекчения

Фондация „ТЕО“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. По тази причина за дарителите на фондацията законите на Република България предвиждат данъчни облекчения срещу съответния документ доказващ извършеното дарение.

За да получите такъв документ, попълнете един от следните формуляри:

Физически лица

За физически лица, възможността за ползване на данъчни облекчения е регламентирана в чл.22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

Чл.22. (1) (Изм. – ДВ, бр.113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:
1. (изм. – ДВ, бр.113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:

л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

(2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал.1.
(3) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.
(4) За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла на чл.11.

Извадка от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Юридически лица

За юридически лица, възможността за ползване на данъчни облекчения е регламентирана в чл.31 от Закона за корпоративното подоходно облагане:

Чл.31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:

14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

(5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1-4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

Извадка от Закон за корпоративното подоходно облагане

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.